Een geschil indienen

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet.

Indienen 

Vul het formulier Indienen geschil in en voeg de bijlagen toe. Door het klikken op de verzendknop verstuurt u het formulier.
Als u niet in staat bent om het formulier digitaal in te vullen en versturen, kunt u het formulier PDF (laten) uitprinten en invullen. Dit stuurt u, per post of per e-mail, naar de secretaris van de regionale geschillencommissie, mevrouw K. van der Westen: 

Secretariaat regionale geschillencommissie
K. van der Westen
Postbus 36
5710 AA  Someren

of: secretariaat@regiogeschillencommissie.nl

Binnen twee weken ontvangt u bericht of de regionale geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt en wat de verdere werkwijze is.

De geschillenprocedure

 1. U vult het Formulier Indienen geschil in en stuurt het, samen met relevante bijlagen, digitaal of per post naar de Geschillencommissie.
 2. De commissie beoordeelt aan de hand van het reglement of uw verzoek voor behandeling in aanmerking komt.
 3. Binnen twee weken ontvangt u bericht of de geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt.
 4. Als de geschillencommissie uw geschil in behandeling neemt, vindt de hoorzitting binnen 4 weken plaats.
 5. U ontvangt, uiterlijk een week van tevoren, een uitnodiging voor een hoorzitting van de geschillencommissie. Tijdens deze hoorzitting is ook de woningcorporatie aanwezig en worden beide partijen gehoord.
 6. Uiterlijk vier weken na de hoorzitting doet de geschillencommissie een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Beide partijen ontvangen een schriftelijke motivatie.
 7. Als de uitspraak aanleiding geeft voor de woningcorporatie om in actie te komen, dan ontvangt u binnen twee weken bericht van uw woningcorporatie wat deze gaat doen. 

 

Voorwaarden bij het indienen van een geschil

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U heeft de interne klachtenprocedure bij de corporatie doorlopen en
             a. deze is afgerond met een besluit door of namens de directeur; of
             b. er zijn meer dan vier weken verstreken nadat de klacht bij de corporatie
                 is ingediend en er is door de corporatie geen gegronde reden opgegeven
                 voor het langer behandelen van de klacht, met een bijbehorende  termijn;
 2. u heeft direct belang bij de behandeling van het geschil;
 3. het geschil is niet eerder al aan de geschillencommissie voorgelegd;
 4. het geschil is niet al voorgelegd aan een rechterlijke instantie, de huurcommissie, een andere instantie, of is niet in handen gegeven van een deurwaarder.
 5. het geschil gaat over  het handelen of nalaten van de corporatie;
 6. het geschil gaat over de uitvoering van het beleid van de corporatie;
 7. u vindt de oplossing die  de corporatie voorstelt,  niet acceptabel.

U kunt de regionale geschillencommissie niet vragen om het beleid van de corporatie te toetsen, zonder dat er sprake is van een geschil.

Termijnen

U legt het geschil schriftelijk voor aan de commissie binnen drie maanden na dagtekening van het besluit van de directeur. Als u 4 weken nadat u uw klacht voorlegde nog niets hebt gehoord van de directeur, kunt u het geschil schriftelijk aan de commissie voorleggen. Dit moet dan wel binnen 6 weken.