Maak uw keuze...

Profielschets voor de leden van de regionale geschillencommissie

Inleiding

De regionale geschillencommissie heeft tot taak geschillen te behandelen tussen huurders, woningzoekenden enerzijds, en de aangesloten corporaties anderzijds.

Het gaat om geschillen waarbij de interne klachtenprocedure bij de betreffende corporatie
reeds is doorlopen en de klager de voorgestelde oplossing niet acceptabel vindt. De klacht dient betrekking te hebben op de uitvoering van het door de corporatie gevoerde beleid.

Behandeling van een geschil resulteert uiteindelijk in een door de geschillencommissie uit te brengen bindend advies.

Samenstelling van de geschillencommissie

De commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden die op persoonlijke titel zitting nemen in de commissie.

 1. De leden van de commissie worden benoemd door een door de huurdersorganisaties en de corporaties gezamenlijk aangewezen selectiecommissie. Een kandidaat wordt slechts benoemd indien beide geledingen van de selectiecommissie hiermee instemmen.
 2. De leden van de geschillencommissie bepalen in onderling overleg welk lid de functie van voorzitter vervult.

Verder geldt, dat minimaal één van de leden van de commissie een juridische achtergrond dient te hebben, en dat de leden geen zakelijke, bestuurlijke of personele binding met de deelnemende corporaties mogen hebben, dan wel, binnen één jaar voorafgaand aan de benoeming als commissielid mogen hebben gehad.

Zittingsduur van de commissieleden

De leden en plaatsvervangende leden hebben zitting in de commissie voor een periode van drie jaar. Zij kunnen nadien herbenoemd worden voor een periode van maximaal tweemaal drie jaar. De totale zittingsduur zal nooit langer dan 9 jaar zijn.

Profielschets commissielid geschillencommissie

Een lid van de commissie wordt benoemd op basis van zijn of haar capaciteiten, kwaliteiten en potentiële bijdrage, afhankelijk van de behoefte van de commissie op dat moment, zonder onderscheid naar ras, geslacht of leeftijd.

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid wordt voor alle leden van de geschillencommissie van belang geacht. In de commissie wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling in de deskundigheid van de leden. Bij voorkeur zijn in de commissie aanwezig kennis en ervaring op een of meer van de volgende gebieden aanwezig:

 • de volkshuisvestiging in zijn algemeenheid
 • techniek/bouwkunde
 • (huur)recht
 • zorg en welzijn.

Commissielid 

Een lid van de geschillencommissie:

 • kan goed luisteren en ter zake doende vragen te stellen;
 • is in staat kritisch en onafhankelijk ten opzichte van andere commissieleden te
  functioneren en ten aanzien van de ingediende klacht zich zelfstandig een oordeel te
  kunnen vormen;
 • is integer;
 • is in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en is in staat om op basis
  van schriftelijke en uit hoor en wederhoor verkregen informatie een zorgvuldige weging
  te maken van de belangen van de klager en die van de corporatie;
 • heeft een brede maatschappelijke belangstelling, bij voorkeur met het werkterrein
  en/of de doelgroepen van de corporaties;
 • Kan zich goed verplaatsen in het huurders perspectief (‘heeft een hart voor
  huurders’)
 • heeft affiniteit met en (enige mate van) kennis van volkshuisvesting;
 • is in staat een objectieve adviesrol te vervullen en is in staat om binnen de commissie
  op argumenten een discussie te voeren die gericht is op het bereiken van consensus
  welke uiteindelijk tot besluitvorming leidt;
 • heeft bij voorkeur (althans één van hen) een juridische achtergrond (met in ieder geval
  affiniteit met het huurrecht), om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat tenminste één
  van de commissieleden juridisch onderlegd dient te zijn.

Voorzitter

Om als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter te worden benoemd geldt, dat dit lid - naast de
hierboven gemelde vereisten - tevens in staat is de vergaderingen van de commissie te leiden
en toe kan zien op een zorgvuldige toepassing van het principe van hoor en wederhoor en de
totstandkoming van het uiteindelijk uit te vaardigen (bindend) advies;

Competenties

 • luisteren en vragen
 • analyseren
 • rechercheren
 • objectiveren
 • maatschappelijk bewust zijn
 • oog voor verschillende belangen hebben
 • samenwerken
 • besluitvaardigheid bezitten

Vergoeding

Een commissielid ontvangt een vaste vergoeding van € 264,00 per jaar. Daarnaast is er een
vergoeding per bijgewoonde vergadering of hoorzitting, deze bedraagt € 132,00. (De voorzitter
ontvangt resp. € 528,00 en € 264,00.) (bedragen 2020)

November 2020