Voorwaarden

Voorwaarden bij het indienen van een geschil

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U heeft de interne klachtenprocedure bij de corporatie doorlopen en
             a. deze is afgerond met een besluit door of namens de directeur; of
             b. er zijn meer dan vier weken verstreken nadat de klacht bij de corporatie
                 is ingediend en er is door de corporatie geen gegronde reden opgegeven
                 voor het langer behandelen van de klacht, met een bijbehorende  termijn;
 2. u heeft direct belang bij de behandeling van het geschil;
 3. het geschil is niet eerder al aan de geschillencommissie voorgelegd;
 4. het geschil is niet al voorgelegd aan een rechterlijke instantie, de huurcommissie, een andere instantie, of is niet in handen gegeven van een deurwaarder.
 5. het geschil gaat over  het handelen of nalaten van de corporatie;
 6. het geschil gaat over de uitvoering van het beleid van de corporatie;
 7. u vindt de oplossing die  de corporatie voorstelt,  niet acceptabel.

U kunt de regionale geschillencommissie niet vragen om het beleid van de corporatie te toetsen, zonder dat er sprake is van een geschil.

Termijnen

U legt het geschil schriftelijk voor aan de commissie binnen drie maanden na dagtekening van het besluit van de leidinggevende of directeur. Hoe u dat doet, leest u hier. Als u 4 weken nadat u uw klacht voorlegde nog niets hebt gehoord van de leidinggevende of directeur, kunt u het geschil schriftelijk aan de commissie voorleggen. Dit moet dan wel binnen 6 weken.